ตอกเสาเข็ม

เสาเข็มตอก คือ เสาเข็มที่ต้องใช้ปั้นจั่นตอกเสาเข็มลงไปในดินจนได้ความลึกที่ต้องการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีวิธีการก่อสร้างไม่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ในปัจจุบันมีปัญหาในการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีอาคารรอบข้าง เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนในการตอกและการเคลื่อนตัวของดินที่ถูกแทนที่ด้วยเสาเข็ม เสาเข็มตอกมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

1.หัวเสาเข็ม (Head) คือ ส่วนบนสุดของเสาเข็มที่รองรับแรงกระแทกจากการตอกเสาเข็ม

2.ตัวเสาเข็ม (Foot) คือ ส่วนลำตัวของเสาเข็มมีพื้นที่ผิวมากกว่าส่วนอื่นๆ ทำหน้าที่รับแรงฝืดระหว่างเสาเข็มกับดิน

3.ปลายเสาเข็ม (Tip) คือ ส่วนล่างสุดของเสาเข็ม ทำหน้าที่เจาะทะลุชั้นดินและรับแรงแบกทาน มีหลายรูปแบบแล้วแต่ชนิดของดินที่ตอกผ่าน ได้แก่

 • ปลายหัวป้าน เหมาะกับการตอกผ่านดินอ่อน
 • ปลายหัวเข็ม เหมาะกับการตอกผ่านดินอ่อน โดยสวนปลายปักลงชั้นดินดานหรือ ทราย
 • ปลายหัวดินสอ เหมาะกับการตอกผ่านดินเหนียว กรวด ทราย โดยปลายเป็นเหล็กหล่อ
 • ปลายหัวปากกา เหมาะกับการตอกผ่านชั้นหิน

4.แผ่นเหล็กหัวเสาเข็ม (Driving Head) คือ แผ่นเหล็กที่ปิดทับบนหัวเสาเข็มซึ่งถูกยึดด้วยเหล็กสมอเทฝังเข้าเนื้อคอนกรีต ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักการกระทบของตุ้มและใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเข็มท่อนบนและล่าง

งานเสาเข็มตอก เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงแข็งแรงของงานก่อสร้าง ดังนั้นเพื่อให้การตอกเสาเข็มได้คุณภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการตอกอย่างรอบคอบ ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนพอสังเขปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมการก่อนตอกเสาเข็ม

 • ศึกษาแบบแปลน และผังโครงการ
 • วางแผนการตอกเสาเข็ม (Piling Sequence)
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ในการตอกเข็ม (Daily piling record/Pile driving record)
 • กำหนดวิธีการทดสอบเข็ม (Pile load test)
 • ทำ Pilot test pile โดยจำนวน Pilot pile คิดตามสัดส่วนของพื้นที่โครงการ
 • จัดทำเอกสารรายการคำนวณเสาเข็ม และ รายการคำนวณ Blow count

ขั้นตอนที่ 2: ตอกเสาเข็มทดสอบ (Pilot Pile Test)

 • วางผังโครงการตามพิกัดค่า Coordinate ที่แบบแปลนกำหนด โดยอ้างอิงจากหมุด BM เดิม (from existing building )
 • ตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มอ้างอิงตามค่า Coordinate ของโครงการและแบบแปลนที่จัดทำขึ้นโดย Designer (Recheck By Consultant)
 • ทำการตอกเสาเข็มตัวอย่าง (Pilot test pile) เพื่อหาขนาด และ ความยาวของเสาเข็ม และเสนอขออนุมัติจากเจ้าของ (Owner) โครงการ
 • เมื่อ Owner อนุมัติขนาดความยาวพร้อมรายการคำนวณ Blow count ของเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มดำเนินการตอกเสาเข็มได้

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการตอกเสาเข็ม

 • กำหนดจุด Start ของงานตอกเสาเข็มต้นแรกและเส้นทางการเดินปั้นจั่น (Piling Sequence)
 • เมื่อ Survey วางหมุดเสร็จแล้ว Foreman Recheck ต้องตรวจสอบระยะก่อนว่าถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจากแบบแปลนหรือไม่
 • ก่อนที่ปั้นจั่นจะยกเสาเข็มขึ้นตอกให้ ทำ off set ตำแหน่งของเข็ม ทั้ง 2 แกน ก่อนยกเสาเข็มขึ้นและ Recheck off set โดย Foreman อีกครั้งเพื่อให้เข็มได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • ก่อนทำการ Check ดิ่ง ควรตอกเข็มให้จมลงไปก่อน ประมาณ 30 – 50 cm. แล้ว Recheck off set อีกครั้งว่าคลาดเคลื่อนหรือไม่ แล้วทำการ Check ดิ่ง โดย Foreman ต้องตรวจสอบด้วยเสมอ ซึ่งการตรวจสอบต้องตรวจสอบทั้ง 2 แกน คือ ด้านหน้าและด้านข้าง โดยค่าการดิ่งไม่ควรเกิน 1 : 500 หรือ 0.1%
 • ก่อนตอกเสาเข็ม Foreman ต้องตรวจสอบน้ำหนักของตุ้มตอก และระยะยกของลูกตุ้มให้ได้ตามที่คำนวณไว้

ขั้นตอนที่ 4: การ Check Blow Count

 • Mark ระยะที่ส่วนปลายของเสาเข็มแต่ละต้นเป็นช่วงๆละ 30 cm. จำนวน 10 ช่วง หรือประมาณ 3 เมตร สุดท้าย
 • ตอกเสาเข็มจนถึงตำแหน่งที่ Mark ไว้ (3 m.) เริ่มทำการนับจำนวน Blow ในแต่ละช่วง (30 cm.) ทำการบันทึกค่าไว้ของแต่ละช่วงว่าได้ Blow เท่าไหร่ จนกระทั่งถึงช่วงๆหนึ่ง จำนวน Blow จะเพิ่มขึ้นมาก แต่ระยะที่เสาเข็มจมลงน้อยมาก จึงทำการนับ Blow ที่ตอก 10 ครั้งสุดท้าย (Last ten blow) แล้ววัดระยะที่เสาเข็มจมลงในการตอก 10 ครั้งสุดท้าย แล้วบันทึกค่าไว้ (ทำ 2 ครั้ง) (Last ten Blow ต้องไม่เกินจากค่าที่คำนวณไว้)
 • Foreman recheck ทิศทางการเยื้องศูนย์ของเข็ม บันทึกการเยื้องศูนย์

Tip : การควบคุมงานเสาเข็มตอก

 • Foreman ควรดูแลและควบคุมอย่างไกล้ชิด กรณีเข็มหัก หัวระเบิด หรือ มีสิ่งผิดปกติให้แจ้ง Engineer ทราบทันที
 • ปั้นจั่นที่ใช้ในการตอกเสาเข็มต้องอยู่ในสภาพที่แข็งแรง ตะเกียบต้องตรงไม่บิดเบี้ยว
 • ตุ้มที่ใช้ในการตอกเสาเข็มต้องมีน้ำหนักตามที่คำนวณ (น้ำหนักตุ้มควรอยู่ระหว่าง 0.7-2.5 เท่า ของ น้ำหนักเสาเข็ม)
 • การยกตุ้มและปล่อยตุ้มของปั้นจั่นต้องได้ระยะตามที่คำนวณไว้
 • ต้องตรวจสอบเสาเข็มให้อยู่แนวดิ่งตลอดการตอก
 • ระยะหนีศูนย์ของเสาเข็มในแนวราบไม่ควรเกิน 5 ซม
 • ระยะหนีศูนย์ของเสาเข็มในแนวดิ่งไม่ควรเกิน 0.1% ของความยาวเข็ม
Tags: เสาเข็มตอก, ตอกเสาเข็ม, Last10blow, Pile driving, Blow Count, ลาสเท็นโบว์, ขนาดเสาเข็มสปันไมโครไพล์, ขนาดเสาเข็มไมโครไพล์, ขนาดเสาเข็มไอ, บ้านทรุดแก้ไขยังไง, สถานที่แคบก็ตอกเสาเข็มได้, เชื่อมเสาเข็มขนาด1.50เมตรต่อกัน, เสาเข็มขนาด1.50เมตรต่อเชื่อม, รับต่อเติมบ้าน, รับเหมาต่อเติมบ้าน, ตอกเข็มสะเทือนน้อย, รับตอกเสาเข็มสะเทือนน้อย, รับเหมาตอกเสาเข็มสะเทือนน้อย, รับต่อเติมครัว, รับเหมาต่อเติมครัว, บริการเสาเข็มตอก, รับทำเสาเข็มตอก, รับเหมาทำเสาเข็มตอก, บริการตอกเสาเข็ม, รับตอกเสาเข็ม, รับเหมาตอกเสาเข็ม, รับตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์, บริการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์, รับเหมาตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์, รับเหมาทำเสาเข็มสปันไมโครไพล์, รับตอกเสาเข็มไมโครไพล์, บริการตอกเสาเข็มไมโครไพล์, รับเหมาตอกเสาเข็มไมโครไพล์ | โทร: 02-3010150, 081-6416780 (คุณเอ)

About the author: N9-CREATE & TRADING LTD.,PART.

บริการงานระบบโครงสร้างและงานอินทีเรียดีไซน์ ให้บริการทั่วประเทศไทย | โทร: 02-301-0150, 081-641-6780 (คุณเอ), 081-647-2225 (คุณหน่อย)

18 comments to “ตอกเสาเข็ม”

You can leave a reply or Trackback this post.

 1. Jorja Brownlow - October 4, 2021 at 23:49 Reply

  great and also fantastic blog site. I actually wish to thank you, for offering us
  better details.

 2. Main Site - October 8, 2021 at 13:20 Reply

  hello!,I love your writing very
  much! proportion we communicate extra about your
  article
  on AOL? I need a specialist in this area to solve my problem.
  May be that is you!
  Taking a look ahead to
  look you.

 3. berkey water tastes salty - November 27, 2021 at 23:56 Reply

  The colder the water you want to disinfect, the extra required time is needed for disinfecting.
  Choosing the proper Unit for your Cooking Style” for more information on the Sun Oven and different solar cookers. We purchased an enormous Berkey and quite a few years ago with ceramic filters. Because iodine is absorbed into dirt and debris, which is present in water, its purification dosage varies. Iodine may be very effective towards viruses, bacteria, and protozoa with the exception of cryptosporidium. They successfully take away the “off” smell and taste from our nicely water. Using iodine has some drawbacks. See “What’s the best Solar Cooker?
  A easy “straw” kind filter (lifestaw) might be a handy addition to a bug out bag or for camping use.
  This may be executed over a hearth or different heat
  supply. You can even use a solar cooker to pasteurize drinking water.
  The Sun Oven Dehydrating and Preparedness package comes with water pasteurizing indicators to point out
  when your water is pasteurized.

Leave a Reply

Your email address will not be published.